Informace GDPR

POLITIKA SOUKROMÍ
PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SP. Z O.O. SP.K.
Tato politika soukromí představuje informační doložku o zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním našich internetových stránek a internetových portálů jsou uvedeny v dokumentu Politika soukromí, ochrana osobních údajů a podmínky používání internetových portálů společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. se sídlem Rydzyna, která se nachází na odkazu https://www.winkhaus.com/cs-cz/politika%20soukromi.
I. Kdo je správce Vašich osobních údajů?
Správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení nařízení č. 95/46/ES (dále jen „GDPR“) je:

Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. se sídlem v Rydzyně Adresa: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1 DIČ 6970011183 Národní soudní rejstřík: Oblastní soud Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, číslo KRS 0000316790,

Komplementář – Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. se sídlem v Rydzyně
Předseda představenstva komplementáře: Janusz Rodzki
Prokurista Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

U naší společnosti jsme zřídili funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, jimž je:

Marzena Jakimowicz
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k.

Telefon: 661 340 072 E-mail: iodo@winhaus.pl
II. Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů společností Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k.?
Vaše údaje shromažďujeme, abychom se mohli s Vámi spojit za účelem realizace obchodních transakcí (od zahájení přípravy smlouvy až po její uzavření). Podle fáze našeho kontaktu existují různé právní základy pro zpracování osobních údajů.

Většinou zpracováváme Vaše údaje na základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR). Jedná se obvykle o kupní smlouvu na koupi zboží, smlouvu o dodávce nebo jinou smlouvu. Smlouva nemusí mít písemnou podobu a může být vyjádřena vystavenou fakturou nebo paragonem. Zpracování osobních údajů je nezbytné za účelem plnění smlouvy, případně podání nabídky a provedení ostatních předsmluvních úkonů, jakož i za účelem uplatnění smluvních oprávnění, např. nároků ze záruky, nebo uplatňování nároků souvisejících se smlouvou.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluv a předsmluvními úkony probíhá také prostřednictvím tvorby interních databází v informačních programech, které používáme, včetně účetního softwaru.

Ke kontaktům mohou být přiřazeny dynamické údaje, jako jsou záznamy historie, které slouží jako doklad a informační podklad např. pro konzultace.

V souvislosti s uzavřenou smlouvu nebo předsmluvními úkony jsou zpracovávány osobní údaje, jako jsou zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, kontaktní telefonní číslo, daňové identifikační číslo.

Dále v některých případech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a/ GPDR), což se týká zejména uvedení Vaší firmy v seznamu partnerů společnosti Winkhaus Polska, který je dostupný na stránce https://www.winkhaus.com/cs-cz/servis/partneri. V tomto případě jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají jména a příjmení, názvu firmy, adresy, e-mailu a případně dalších údajů, které jste poskytli. Osobní údaje uváděné v seznamech jsou umísťovány na výše uvedených internetových stránkách a jsou všeobecně dostupné.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to bezplatně a zvlášť pro každý komunikační kanál. Za tímto účelem je nutné nám poslat krátkou zprávu. V případě odvolání souhlasu zůstává oprávněnost zpracování údajů na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání beze změn. Údaje jsou uchovávány tak dlouho, než odvoláte svůj souhlas. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho oprávněného zájmu – ochrany Vašich životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. d/ GDPR) za účelem:
• účasti našich zákazníků a dodavatelů na školeních pořádaných správcem, webinářích nebo jiných akcích, za účelem přípravy a vydání dokladu potvrzujícího účast na školení nebo akci. V této oblasti zpracováváme osobní údaje, které se týkají jména a příjmení, a pokud je to nutné s ohledem na povahu akce, pak adresní údaje, datum a místo narození, rodné číslo, fotografii (podobiznu), vzdělání, profesi a jména rodičů.
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) za úče
• uplatňování a vymáhání nároků; v této oblasti zpracováváme údaje, které se týkají jména, příjmení, názvu firmy, adresy, daňového identifikačního čísla, rodného čísla;
• finanční ochrany ověřováním platební schopnosti zákazníků/dodavatelů, nebo pojištění pohledávek;
• obrazového sledování v areálu naší firmy; v této oblasti zpracováváme osobní údaje týkající se podobizny.
Společnost Winkhaus dodržuje požadavek na omezení rozsahu a množství zpracovávaných údajů v rámci příslušných účelů zpracování a zohledňuje přitom oprávněné zájmy subjektů údajů.
III. Musíte nám poskytnout svoje osobní údaje?
Poskytnutí osobních údajů není povinné, je ale nezbytné pro uzavření smlouvy nebo vyřízení požadavků. Ve všech ostatních případech, zejména v případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete odmítnout takový souhlas poskytnout a osobní údaje pak neposkytnout. V takovém případě nebudete ale moci požívat určitou funkcionalitu nebo akci, které se souhlas týká.
IV. Odkud získáváme Vaše osobní údaje?
• Údaje získáváme od subjektů údajů.
• Údaje získáváme také z veřejných rejstříků (mj. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
V. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zákonodárce vymezil různé povinnosti související s uchováváním a délkou uchovávání údajů. Příslušné údaje mažeme po uplynutí příslušných období, pokud nejsou nutné pro plnění smlouvy či pro jiné oprávněné účely. Údaje jsou vymazány, když účely, pro něž byly shromážděny, přestanou platit. Jednotlivé doby zpracování jsou závislé na právním základu zpracování osobních údajů:
• osobní údaje získané v souvislosti s uzavřenou smlouvu nebo předsmluvními úkony, zejména v souvislosti s prodejem (uzavřením kupní smlouvy/smlouvy o dodání nebo jiné smlouvy) nebo nákupem zboží či služeb naší společností jsou pracovávány do konce doby promlčení potenciálních nároků stran, nejméně však 5 let (vzhledem k dodržování právních předpisů, včetně daňového řádu, které stanovují povinnost uchovávat doklady a údaje);
• osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracováváme do jeho odvolání;
• osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho oprávněného zájmu, tedy ochrany Vašich životně důležitých zájmů, jsou zpracovávány po dobu trvání takového zájmu;
• osobních údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto zájmu;
• osobní údaje související s obrazovým sledováním v areálu naší společnosti uchováváme po dobou nejvýše 3 měsíců od okamžiku pořízení záznamu.
VI. Jaká práva Vám přísluší v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám přísluší zejména následující práva:
• právo na přístup k vlastním osobním údajům – možnost získat informaci o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a o rozsahu jejich pracování;
• právo na opravu údajů – pokud jsou osobní údaje chybné nebo neúplné;
• právo získat kopii vlastních osobních údajů, které jsou zpracovávány, tedy právo obdržet osobní údaje, které jsou o Vás uloženy, ve strukturované podobě;
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete odvolat kdykoliv; osobní údaje budou zpracovávány i nadále, pokud bude i přes odvolání souhlasu existovat právní základ pro jejich zpracování;
• právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů – můžete podat námitku vůči zpracování osobních údajů vzhledem ke své zvláštní situaci a ve vztahu k přímému marketingu;
• právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) – pokud neexistuje podle Vašeho názoru důvod pro zpracování údajů, můžete požádat, abychom je smazali;
• právo být informován – máte právo obdržet informace o porušení ochrany osobních údajů, jako je např. únik osobních údajů;
• právo podat stížnost k dohledovému orgánu – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, pak můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému dohledovému orgánu.
VII. Předáváme Vaše údaje jiným firmám (subjektům)?
Vaše údaje v žádném případě neprodáváme ani je zásadně nepředáváme třetím stranám mimo skupinu společností Winkhaus.

Osobní údaje předáváme pouze subjektům, které s námi spolupracují a poskytují nám služby podporující náš předmět činnosti nebo které jsou s námi propojené. Jedná se zejména o kurýrní společnosti a další dopravce, firmy poskytující IT služby a právní kanceláře. V takových případech není přístup k osobním údajům účelem objednávky/jiné smlouvy, ale nesmí být vyloučen.
VIII. Předáváme Vaše osobním údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor?
Vaše osobní údaje nepředáváme do států mimo území Polska, Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
IX. Zpracováváme Vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který ovlivňuje Vaše práva?
Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automaticky (včetně profilování) způsobem, který by ovlivňoval Vaše práva.
X. Změny politiky soukromí
Tato politika soukromí vstupuje platí od 25. května 2018. Politika soukromí může být pravidelně aktualizována. Aktuální verze je vždy dostupná na našem internetovém portálu na adrese www.winkhaus.com.pl v záložce "Informace GDPR".